Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa

Ako si objednať tovar na www.rossisport.sk? 

 

Objednávky môžete uskutočňovať následovne:

  1. priamo cez internet na www.rossisport.sk (prostredníctvom www rozhrania)
  2. prostredníctvom e-mailu(objednávku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: info@rossisport.sk)
  3. telefonicky (na telefónnom čísle +421915990522)

 

Vo všetkých prípadoch musí Vaša objednávka obsahovať tieto náležitosti:

  1. identifikačné údaje zákazníka (kupujúceho), t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo,
  2. jednoznačné určenie predmetu plnenia, t.j. referenčné číslo tovaru, presný názov tovaru a jeho špecifické vlastnosti, cenu tovaru za 1 kus, cenu tovaru spolu, množstvo tovaru (počet objednaných kusov),
  3. presné miesto (úplnú adresu) dodania tovaru,
  4. identifikačné údaje osoby, ktorá prevezme tovar, t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo, v prípade, že tieto nie sú zhodné s údajmi zákazníka.

 Storno objednávky 

 

1. zo strany kupujúceho (zákazníka)

Storno objednávky zo strany kupujúceho - v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:

a) nepoškodený,
b) v pôvodnom obale,
c) nepoužitý,
d) kompletný, so záručným listom,
e) s dokladom o jeho zakúpení.

Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje sa tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť a na zvukové a obrazové záznamy alebo počítačové programy, ktoré užívateľ rozbalil.

V prípade, že kupujúci chce vráti tovar, musí v prvom rade kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu (spoločnosť ROSSIsport), ktorý mu dá ďalšie inštrukcie. Kupujúci musí v uvedenej lehote tovar doručiť na adresu:

Jozef Rosič ROSSIsport
Komenského 2660/10

069 01 Snina

V prípade dodržania všetkých horeuvedených podmienok budú peniaze za tovar (nie za prepravu, ktorej výška je presne definovaná v prepravnom doklade) vrátené kupujúcemu do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Vrátený tovar, ktorý bude zákazníkom zaslaný na dobierku, nebude prijatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša konečný zákazník (kupujúci).

 
2. zo strany predávajúceho (prevádzkovateľa internetového obchodu alebo iného dodávateľa tovaru)


Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho. V prípade, že hodnota tovaru už bola uhradená, peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného meškania vrátené.

Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie 


 Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.rossisport.sk sa vzťahujú záruky podľa záručného listu. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru prvým prepravcom. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnuť. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný tovar opraviť alebo dodať nový tovar. 

V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia buď na dodávateľa tovaru alebo niektorý zo zmluvných servisov dodávateľa (podľa záručného listu k tovaru). Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.

Nárok na uplatňovanie reklamácie zákazníkom zaniká:

- ak k poškodeniu tovaru došlo pri preprave
- ak došlo k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek, ak sa na výrobku nachádzajú
- neodbornou inštaláciou, nakladaním s tovarom
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii
- ak tovar bol poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s dokumentáciou)
- ak tovar bol poškodený živelnou pohromou.

Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.